háng ㄏㄤˊ
quantifier
量词,计算成排东西的单位 一目十行 yīmù shíxíng

háng
名词
营业交易的机构 银行 yínháng 商行 shāngháng

xíng ㄒ|ㄥˊ
动词
1. 走路 人行道 rénxíngdào
2. 做、办 不能执行 bù néng zhíxíng

xíng
名词
姓氏
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.

okay