biǎo
动词
表示、显露 深表同情 shēnbiǎo tόngqíng

list biǎo ㄅ|ㄠˇ
名词
一种用来记时或计量的工具 怀表 huáibiǎo 钟表 zhōngbiǎo
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.