bèi ㄅㄟˋ
介词
用于被动语态中,主语为受事者 被骗 bèipiàn

bèi
名词
被子,睡眠时盖在身上的东西 棉被 miánbèi
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.