zhuāng ㄓㄨㄤ
动词
1. 修饰、打扮 装点 zhuāngdiăn
2. 假装 装模作样 zhuāngmúzuòyàng
3. 把东西放进去 装箱 zhuāngxiāng
4. 配置、安放、安设 安装机器 ānzhuāng jīqì

zhuāng
名词
服饰 穿新装 chuān xīnzhuāng
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.