jiǎo ㄐ|ㄠˇ
名词
动物头上的突出物 牛角 niújiăo

jiǎo ㄐ|ㄠˇ
quantifier
量词,计算钱币的单位 角票 jiǎopiào

jué ㄐㄩㄝˊ
名词
在戏剧中所扮演的人物
juésè 演员扮演的剧中人物
zhǔjué 戏剧中的主要角色
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.

Kap, Horn

roh

horn

sarvi

rogovlje

horn

róg

horn

เขาสัตว์

sừng