lùn ㄌㄨㄣˋ
动词
分析和说明事理 论述问题 lùnshù wèntí 论功行赏 lùn gōng xíngshǎng

lùn
名词
1. 学说 相对论 xiāngduìlùn
2. 姓氏
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.