gāi ㄍㄞ
动词
欠,欠账 该帐 gāizhàng

gāi
副词
应当 学生应该好好念书。 Xuésheng yīnggāi hǎohǎo niànshū.

gāi
代词
指上文说过的人或事物、那 该地风景优美。 Gāidì fēngjĭng yōumĕi.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.