qǐng ㄑ|ㄥˇ
动词
请求、要求 请打开门。 Qĭng dăkāi mén.

if you please, kindly, please qǐng
副词
对人有所要求的敬词 请问 qǐng wèn
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
请 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009