pǔ ㄆㄨˇ
动词
为歌词配曲 谱曲 pŭqŭ


名词
1. 音乐书面形式,乐曲旋律的纪录本子 乐谱 yuèpǔ
2. 记载人、事、物而分类编列的书 家谱 jiāpǔ
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.