vale gǔ ㄍㄨˇ
名词
1. 稻米类作物 五谷杂粮 wŭgŭ záliáng
2. 两山间的夹道或流水道,或指两山之间 山谷 shāngǔ
3. 谷先生 Gǔxiānshēng
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.