jackal chái ㄔㄞˊ
名词
一种类似狼,但体型较小的哺乳动物
cháiláng 指豺和狼是两种贪狠残暴的野兽;比喻狠毒的恶人 豺狼当道 cháilángdāngdào
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.