huò ㄏㄨㄛˋ
名词
1. 商品 货真价实 huòzhēn-jiàshí
2.
huòbì 可充当交易的媒介
huòlún 载运货物的轮船
huòzhǔ 所运货物的主人
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.