shē ㄕㄜ
动词
买卖货物时先记帐,而后延期付款或收款 赊帐 shēzhàng 赊欠 shēqiàn
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.