shú ㄕㄨˊ
动词
用财物把抵押品换回 赎买政策 shúmăi zhèngcè
shújīn 赎回抵押品或赎身所用的钱
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.