shǎng ㄕㄤˇ
动词
把財物賜給有功的人 有赏有罚 yŏushăng-yŏufá

shǎng
名词
1. 赐予或奖给的东西 赏金 shǎng jīn
2. 姓氏
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.