qǐ ㄑ|ˇ
动词
由坐卧而站立或由躺而坐 起死回生 qĭsĭhuíshēng


quantifier
1. 量词,计算分批的人的单位 一起乱兵 yī qǐ luàn bīng
2. 量词,计算事件发生的单位 五起离婚案 wǔ qǐ lí hūn àn
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.