chèn ㄔㄣˋ
动词
利用、借用(时间、机会)
chènbiàn 顺便

chèn
介词
组成介词短语(用在动词前面,表示利用某种条件、某个时机进行某事) 小偷趁机偷走钱包。 Xiǎotōu chènjī tōuzǒu qiánbāo.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.