cuerpocorps shēn ㄕㄣ
名词
1. 动物的躯干 身心 shēnxīn
2. 自己 自身 zì shēn
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.