zhuǎn ㄓㄨㄢˇ
动词
1. 旋动、情况改变等 转败为胜 zhuănbàiwéishèng
2. 间接送达 转达礼物 zhuăndá lĭwù

zhuàn ㄓㄨㄢˋ
动词
依固定的轴环绕方向,循环不变 转动 zhuàndòng 转圈 zhuànjuān

يَدورُotáčet sedrejesich drehenστρέφωturngirarpyöriätournerokretati segirare回転する돌다draaiensnurreobracaćgirarкрутитьсяsnurraหมุนdönmekxoay zhuàn
quantifier
量词,旋转一圈为一转 每分钟 3600 转 měi fēn zhōng 3600 zhuàn
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.