wheel lún ㄌㄨㄣˊ
名词
装在车、船或机器上可供旋转运作的圆形物体 车轮 chēlún 齿轮 chǐlún
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.