hōng ㄏㄨㄥ
动词
1. (雷)鸣、(炮)击 轰隆隆的雷声 hōnglónglóng de léishēng
2. 猛烈攻击
hōngjí 用火药、枪弹等轰炸射击
3. 驱赶
hōngzǒu 赶、驱逐 轰散人群 hōngsàn rénqún

hōng
onomatopoeia
雷鸣、炮击、爆破等的隆隆声(形容大的声响) 轰响 hōngxiǎng 轰鸣 hōngmíng
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.