axis, shaft, spindle zhóu ㄓㄡˊ
名词
穿过车轮的中心,控制轮子转动的横杆
zhóuxiàn 中心线
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.