leicht qīng ㄑ|ㄥ
形容词
分量小,与“重”相对
shēnqīngrúyàn 比喻人行动敏捷
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.