jí ㄐ|ˊ
动词
搜集资料,加以鉴别、选择、分类、整理、排列和组织
jílù 把有关的资料或著作收集起来编成书

jí ㄐ|ˊ
quantifier
量词,计算丛书或期刊出版的单位 辞典学丛刊总共有三集。 Cídiǎnxué cóngkān zǒnggòng yŏu sān jí.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.