hái ㄏㄞˊ
副词
继续、仍旧 还早 háizǎo

even, still huán ㄏㄨㄢˊ
动词
交回、归还 他把书还给我了。 Tā bǎ shū huán wǒ le.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.