翻译

this, the este, el ce, le ال... ten den der ο taj il その de den rodzajnik określony, nie tłumaczy się na język polski o/os этот den คำนำหน้านามชี้เฉพาะ no translation đó zhè ㄓㄜˋ
代词
指示比较近的人或事物 这本杂志 zhè bĕn zázhì