bèng ㄅㄥˋ
动词
突然喷射出来 岩浆迸发 yánjiāng bèngfā
bèngfā 向四周突然射出
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.