wēi ㄨㄟ
形容词
形容道路、山脉、河流等弯曲延续不绝的样子 群山逶迤 qúnshān wēiyí
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.