bī ㄅ|
动词
1. 强迫、威胁 逼上绝路 bīshàng juélù
2. (以一定的速度)靠近 形势逼人 xíngshì bī rén


形容词
狭窄
bīzè 狭窄
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.