yóu |ㄡˊ
名词
信件 邮件 yóujiàn
yóuchuō 盖在邮票上并标明收发日期的戳子
yóujú 办理邮政业务的机构
yóuxiāng 信箱

yóu
动词
寄、传递 邮寄 yóujì
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.