hān ㄏㄢ
副词
1. 尽情的、痛快的 酣歌 hān'gē
2. 完全的、深入的 酣然大睡 hānrán dàshuì
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.