chóu ㄔㄡˊ
名词
1. 报答、薪水 同工同酬 tόng gōng tόng chόu
2. 回报
chóujīn 金钱回报
3. 社交往来 应酬 yìngchόu
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.