chóng ㄔㄨㄥˊ
动词
重复 再重复一遍 zài chóngfù yī biàn

chóng
副词
重新、再
chóngbǎn 再次出版

zhòng ㄓㄨㄥˋ
名词
物体或人体的分量 毛重 máozhòng

zhòng
形容词
1. 分量较大,与“轻”相对 工作繁重 gōngzuò fánzhòng
2. 程度深 病势加重 bìngshì jiāzhòng
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.