jiàn ㄐ|ㄢˋ
名词
1. 可作为警戒、警惕的事 前车之鉴 qiánchēzhījiàn
2. 作为证明的信物 印鉴 yìnjiàn
3. 镜子 以铜为鉴 yǐtóngwéijiàn
4. 可以使人警惕或引为教训的事情 殷鉴不远 yānjiàn-bùyuǎn

jiàn
动词
请人看信的意思,多用于书信中 钧鉴 jūnjiàn 台鉴 táijiàn
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.