bell, clock zhōng ㄓㄨㄥ
名词
1. 乐器名,一种中空,用铜或铁制成的打击乐器 钟罩 zhōngzhào
2. 计时器 钟表 zhōngbiǎo 挂钟 guàzhōng
3. 盛酒的器具 酒钟 jiǔzhōng
4. 集中,专一 钟爱读书 zhōng'ài dúshū
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.