pū ㄆㄨ
动词
把东西展开或摊平 铺平道路 pūpíng dàolù

pave pù ㄆㄨˋ
名词
1. 床位 床铺 chuángpù
2. 商店 杂货铺 záhuòpù
dàngpù 收取贵重物品以为抵押,而出借现款给典当者的店铺
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.