jǐn ㄐ|ㄣˇ
形容词
一种有彩色花纹的丝织品 锦缎 jĭnduàn
jĭnshàngtiānhuā 比喻使美好的事物更美好
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.