cháng ㄔㄤˊ
形容词
指时间或空间的久远 长河 chánghé

zhǎng ㄓㄤˇ
形容词
年纪较大
zhǎngxiōng 大哥

sproutLängelargo zhǎng
动词
生长 杨树长得很快。 Yángshù zhǎng de hĕnkuài.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.