shǎn ㄕㄢˇ
动词
1. 侧转体躲避 闪到树后 shăn dào shù hòu
2. 突然显现 闪金光 shăn jīnguāng

shǎn
名词
1. 雷电所发出的光 闪光灯 shǎnguāngdēng
2. 姓氏
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.