mēn ㄇㄣ
形容词
1. 气不通畅 闷热的房间 mēnrè de fángjiān
2. 不吭声 闷不吭声 mēnshēng bùxiǎng

mèn ㄇㄣˋ
形容词
心烦、不舒畅
mènmènbùlè 闷在心里不快乐
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.