duì ㄉㄨㄟˋ
名词
排列成群的人 排队 páiduì
bùduì 成群的军人行列

brigade, corps, teamTruppe duì
quantifier
量词,计算成队的人或物的单位 一队人马 yī duì rénmǎ
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.