zhèn ㄓㄣˋ
名词
军队作战时所布置的队伍行列 部阵 bùzhèn

zhèn
quantifier
计算事情或动作的单位 引起一阵骚动 yǐnqǐ yīzhèn sāodòng 刮起一阵风 guāqǐ yīzhèn fēng
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.