yuàn ㄩㄢˋ
名词
1. 围墙里面,房子四周的空地 四合院 sìhéyuàn
2. 指医院 生病住院 shēngbìng zhùyuàn
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.