xiàn ㄒ|ㄢˋ
名词
地下坑穴,泛指害人的阴谋 设陷阱 shè xiànjĭng

xiàn
动词
掉进,坠入,沉下 下陷 xià xiàn
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.