nán ㄋㄢˊ
形容词
不容易做的(事) 一个难题 yī gè nántí

nàn ㄋㄢˋ
名词
1. 灾祸 灾难 zāinàn
2. 叛乱 发难 fānàn

nàn
形容词
遭遇灾难的 难民 nànmín

schwierigdifícildifficile nàn
动词
质问、责备 责难 zénàn
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.