jí ㄐ|ˊ
动词
把散開的事物聚合在一起 集百家之长 jí băijiā zhī cháng


名词
市场、人口聚集举行交易的地方
shìjí 定期买卖货物的市场


quantifier
量词,计算出版物或节目系列的单位 这部电影有三集。 Zhè bù diànyĭng yŏu sān jí.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.