xū ㄒㄩ
动词
实际必要 需要 xūyào


动词
费用、给用 军需 jūnxū 不时之需 bùshí zhīxū
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.