lòu ㄌㄡˋ
动词
表现、显现 泄露秘密 xièlòu mìmì

lù ㄌㄨˋ
名词
靠近地面的水蒸气,夜间遇冷凝结成的小水球 凝结的水珠 zǎochén de lùzhū
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.