silêncio jìng ㄐ|ㄥˋ
形容词
止、安定不动的 静静地坐在树下 jìngjìng de zuò zài shù xià
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.