yè |ㄝˋ
quantifier
计算书籍文件面数的单位 我看了三页书。 Wǒ kànle sānyè shū.


名词
纸张 活页 huόyè
yèbiān 书页四周的空白地方
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.

page, p

strana

side

sivu

page

stranica

ページ

페이지

side

sida

หน้า

trang